وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های استانی خود، تعرفه واردات آب پنیر و پودر آن را اعلام کرد و ورود آن را با رعایت

مقررات و ضوابط بهداشتی مربوطه مجاز دانست.

صدور مجوز واردات آب پنیر + سند

    وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان، تعرفه واردات آب پنیر و پودر

    آن را اعلام کرد و ورود آن را با رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی مربوطه مجاز دانست.

متن این نامه به‌شرح زیر است:

به‌پیوست تصویر نامه شماره 96/502/4938 مورخ 1396/10/26 دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص واردات

    آب پنیر و پودر آب پنیر ارسال و به اطلاع می‌رساند:

1 ــ ثبت سفارش و واردات آب پنیر و پودر آب پنیر با تعرفه‌های 04041000 (آب پنیر تغییریافته حتی تغلیظ‌شده و یا قند یا سایر موارد

    شیرین‌کننده اضافه شده) و 04049010 (پودر آب پنیر کانی‌زدایی شده و کانی‌زدایی‌نشده) با رعایت مقررات و ضوابط بهداشت مربوطه مجاز

    می‌باشد.

2 ــ ثبت سفارش و واردات آب پنیر و پودر آب پنیر با تعرفه 04049090 (سایر) غیرمجاز می‌باشد.